www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Strategický plán LEADERStrategický plán LEADER (dále SPL) je základním rozvojovým dokumentem MAS Moravský kras na období 2008-2013. Území pro něž je strategický plán zpracován má rozlohu 516,59 km2, žije zde 42 128 obyvatel v 54 obcích na území 5 mikroregionů. Tento plán vychází z integrované územní strategie rozvoje (dále také ISÚ) „Otevíráme Moravský kras“, kterou MAS Moravský kras o.s. zpracovala v roce 2007 a kterou přijala valná hromada MAS MK v prosinci 2007. Najdete ji zde. Integrovaná strategie Otevíráme Moravský kras je rozvojovým dokumentem, který stanoví dlouhodobé cíle venkovské oblasti Moravského krasu a základní směry činností, jimiž chce MAS MK k dosažení těchto cílů přispět. Do strategického plánu byly převzaty ty prvky ISÚ, které jsou v souladu s pravidly Osy IV. Programu rozvoje venkova 2007-2013. SPL byl schválen statutárním orgánem MAS MK - programovým výborem dne 2.10.2008. Podklady k sestavení finální verze plánu vzešly ze tří veřejných projednání, které se uskutečnily v období květen až červenec 2008. Strategický plán má celkem 7 fichí a můžete si ho stáhnout zde.

Fiche Strategického plánu Leader Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras:

1. Příležitost pro objevy
Popis opatření: Podpora cestovního ruchu Moravského krasu budováním pěších tras, lyžařských stezek a
hippostezek
Fiche je ke stažení zde.

2. Příležitost pro dědictví
Popis opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Moravského krasu, obnova a zhodnocení kulturního
dědictví venkova, stálé výstavní expozice a muzea.
Fiche je ke stažení zde.

3. Příležitost pro poznání
Popis opatření: Podpora cestovního ruchu Moravského krasu novou výstavbou a rekonstrukcí
malokapacitních ubytovací a stravovacích zařízení a zařízení pro volný čas.
Fiche je ke stažení zde.

4. Příležitost pro krajinu
Popis opatření: Neproduktivní investice v lesích, zvyšování společenské hodnoty lesů, pořízení strojů
(lesnická technika). Dále projekty na posílení rekreační funkce lesa a projekty přispívající ke zvyšování
společenské hodnoty lesů.
Fiche je ke stažení zde.

5. Příležitost pro podnikání
Popis opatření: Zakládání a rozvoj mikropodniků, zlepšování stavu technického vybavení, investice do
výrobních a zpracovatelských kapacit umožňující zvyšovat kvalitu místní produkce, dosažení oborových norem a
podmínek pro certifikaci jakosti výrobků a služeb. Rozvoj ekologického zemědělství s pozitivními dopady na péči
o krajinu.
Fiche je ke stažení zde.

6. Příležitost pro místní produkty
Popis opatření: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, modernizace zemědělských
podniků, finalizace zemědělské výroby (zpracování produktů místní zemědělské prvovýroby), vznik místních
produktů v oblasti služeb. Pořizování moderních technologií umožňujících konkurenceschopnost místních
výrobců, úspory energie, přechod na obnovitelné zdroje energie, předcházení nebo ekologickou likvidaci
odpadů, využití výsledků vývoje v těchto oblastech. Propagační a komerční zhodnocení místní produkce.
Fiche je ke stažení zde.

7. Příležitost pro všechny generace
Popis opatření: Občanské vybavení a služby, integrovaná informační a školící střediska s využitím ICT,
zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity.
Fiche je ke stažení zde.
11.6.2018

Obec Senetářov, Spolek Muzeum Senetářov pořádají 16.06.2017 v zahradě muzea Senetářovské gulášové slavnosti. Zahájení ve 13:00.

18.5.2018

Zahájení turicstické sezóny 2018 v Rudici
19. května 2018, hlavní program 13:00 - 17:00 hodin, infocentrum areál větrného mlýna v Rudici

21.3.2018

28. Velikonoční jedovnický jarmark, sobota 24. března 2018 od 7.30 do 16.00 hodin v sále KD Jedovnice

24.11.2017

 27. Mikulášský knižní jarmark, sobota – 2. prosince 2017, otevřeno od 7.30 do 12.00 hodin, sál KD Jedovnice a u KD

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK