www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Strategický plán

 

 
Strategický plán LEADER (dále SPL) je základním rozvojovým dokumentem MAS Moravský kras na období 2008-2013. Území pro něž je strategický plán zpracován má rozlohu 516,59 km2, žije zde 42 128 obyvatel v 54 obcích na území 5 mikroregionů.  Tento plán vychází z integrované územní strategie rozvoje (dále také ISÚ) „Otevíráme Moravský kras“, kterou MAS Moravský kras o.s. zpracovala v roce 2007 a kterou přijala valná hromada MAS  MK v  prosinci 2007. Najdete ji zde. Integrovaná strategie Otevíráme Moravský kras je rozvojovým dokumentem, který stanoví dlouhodobé cíle venkovské oblasti Moravského krasu a základní směry činností, jimiž chce MAS MK k dosažení těchto cílů přispět. Do strategického plánu byly převzaty ty prvky ISÚ, které jsou v souladu s pravidly Osy IV. Programu rozvoje venkova 2007-2013. SPL byl schválen statutárním orgánem MAS MK - programovým výborem dne 2.10.2008. Podklady k sestavení finální verze plánu vzešly ze tří veřejných projednání, které se uskutečnily v období květen až červenec 2008. Strategický plán má celkem 7 fichí a můžete si ho stáhnout zde. Aktualizovaná verze SPL ke stažení zde.

Fiche Strategického plánu Leader Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras:


1. Příležitost pro objevy
Popis opatření: Podpora cestovního ruchu Moravského krasu budováním pěších tras, lyžařských stezek a
hippostezek
Fiche je ke stažení zde.

2. Příležitost pro dědictví
Popis opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Moravského krasu, obnova a zhodnocení kulturního
dědictví venkova, stálé výstavní expozice a muzea.
Fiche je ke stažení zde.

3. Příležitost pro poznání
Popis opatření: Podpora cestovního ruchu Moravského krasu novou výstavbou a rekonstrukcí
malokapacitních ubytovací a stravovacích zařízení a zařízení pro volný čas.
Fiche je ke stažení zde.

4. Příležitost pro krajinu
Popis opatření: Neproduktivní investice v lesích, zvyšování společenské hodnoty lesů, pořízení strojů
(lesnická technika). Dále projekty na posílení rekreační funkce lesa a projekty přispívající ke zvyšování
společenské hodnoty lesů.
Fiche je ke stažení zde.

5. Příležitost pro podnikání
Popis opatření: Zakládání a rozvoj mikropodniků, zlepšování stavu technického vybavení, investice do
výrobních a zpracovatelských kapacit umožňující zvyšovat kvalitu místní produkce, dosažení oborových norem a
podmínek pro certifikaci jakosti výrobků a služeb. Rozvoj ekologického zemědělství s pozitivními dopady na péči
o krajinu.
Fiche je ke stažení zde.

6. Příležitost pro místní produkty
Popis opatření: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, modernizace zemědělských
podniků, finalizace zemědělské výroby (zpracování produktů místní zemědělské prvovýroby), vznik místních
produktů v oblasti služeb. Pořizování moderních technologií umožňujících konkurenceschopnost místních
výrobců, úspory energie, přechod na obnovitelné zdroje energie, předcházení nebo ekologickou likvidaci
odpadů, využití výsledků vývoje v těchto oblastech. Propagační a komerční zhodnocení místní produkce.
Fiche je ke stažení zde.

7. Příležitost pro všechny generace
Popis opatření: Občanské vybavení a služby, integrovaná informační a školící střediska s využitím ICT,
zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity.
Fiche je ke stažení zde.

8. Příležitost pro lesy
Tato fiche je určena na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, v jehož rámci budou podporovány zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty do šířky 2 metrů, cyklostezky a objekty na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní studánky apod. Fiche je ke stažení zde

9.Příležitost pro farmáře
Fiche je zaměřena na podporu investic do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel) a pro rostlinnou výrobu. Fiche je dále zaměřena na uvádění souvisejících produktů prvovýroby na trh a využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. Fiche je ke stažení zde.

16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK