www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

ENERGYREGIONENERGY REGION
Efektivní rozvoj rozptýlené energie z obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s konvenční energií v regionech

 

Základní údaje o projektu

Program: OP Nadnárodní spolupráce střední Evropa

 Dotace: cca 6 000 000Kč

Celkem 11 partnerů

Vedoucí partner: Poltegor Instytut Wroclav

 

Webové stránky projektu: http://www.energy-region.eu 


Proč tento projekt?

Chceme v regionu zlepšit podmínky pro využívání lokálních obnovitelných zdrojů energie (např. biomasy) a pro zvýšení energetických úspor (např. zateplování domů).

Jestli se to podaří, sníží se nejen znečišťování ovzduší skleníkovými plyny, ale domácnosti i obce ušetří část výdajů za energie a sníží se závislost našeho regionu na čím dál více drahých fosilních palivech (uhlí, koksu a zemního plynu).

Můžeme tak posílit místní ekonomiku, protože ušetřené peníze za energii zůstanou v regionu. Zateplování budov ve větším rozsahu a využívání nových technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie může zase vytvořit nová pracovní místa. Náš region se navíc může stát inspirací pro další venkovské oblasti České republice s obdobnými podmínkami a potřebami.

 

Proč obnovitelné zdroje energie?

·         Do ČR se dováží asi 48 % primárních energetických zdrojů, zejména plyn a kapaná paliva.

·         V rámci České republiky jsme se zavázali k 13% podílu obnovitelných zdrojů energie v roce 2020, ke konci roku 2010 jsme dosáhli 8%.  ČR je schopna pokrýt 30% primárních zdrojů energie z obnovitelných zdrojů energie (do roku 2050).V zemědělství pomáhá produkce energetické biomasy udržet existující pracovní místa, vznikají pracovní příležitosti při zpracování biopaliv.

·         Evropská komise odhaduje, že dosažení cíle Evropské unie vyrábět pětinu energie z obnovitelných zdrojů povede k celkovému počtu 2,8 mil. pracovních míst v roce 2020 (resp. až 3,4 mil. pracovních míst v roce 2030. Z toho připadá na ČR necelých 50 tisíc pracovních míst.

·         Nejmenší průmyslová linka na výrobu briket stojí cca 500 000 Kč.

Co je decentralizovaný systém?

Posun od centrálních energetických zdrojů směrem k většímu počtu menších jednotek. Můžeme to ovšem chápat i jako změnu na trhu – přechod od velkých firem monopolního charakteru k většímu počtu menších podniků.

 

Proč decentralizovaný energetický systém?
Obnovitelné zdroje energie jsou ze své podstaty rozptýlené a jejich využití lépe vyhovují systémy s nižší mírou centralizace.
Postihne-li havárie decentralizovaný systém, je počet postižených (bez dodávek tepla a Eleniny) výrazně menší, než při havárii centrálních systémů. 
Decentralizovaný systém postavený na místních zdrojích je méně citlivý na politické situace v Rusku či Perském zálivu, případně na výkyvy trhu s ropou. O cenách energií se tak rozhoduje v místě.

·         Spotřebitelé využívající decentralizovaný systém neplatí za energii vzdálené, často zahraniční společnosti, ale místnímu subjektu, který mohou případně spoluvlastnit. Peníze vyplacené za dodávku energie tak zůstávají v regionu a podporují jeho rozvoj.

 

Jakou máme v našem regionu spotřebu energie?

 

Zhodnocení současné energetické infrastruktury, tedy podíl a množství zásobování:

·         plynem

·         teplem

·         elektřinou

·         pevnými palivy

·         vlastními energetickými zdroji

 

Þ Zhodnocení současné spotřeby energie

·         Primární energetická bilance

·         Energetická spotřeba podle sektorů/spotřebitelů

 

Zjistíme, kolik energie spotřebujeme v našem regionu na výrobu elektrické energie a tepla a jaké množství emisí tato spotřeba přináší. Můžeme si tak jasně vyčíslit náš příspěvek ke zvyšování obsahu skleníkových plynů v atmosféře.

 

Jaké máme v našem regionu možnosti úspor?

Zhodnocení současného stavu bytových, rodinných a veřejných budov:

·         Množství jednotlivých budov, jejich kategorizace

·         tepelné ztráty jednotlivých typů budov

·         výpočet potřeby energie jednotlivých typů domů

 

Výpočet možných úspor

·         na vytápění

·         na ohřev teplé užitkové vody

·         elektřiny

·         a celkový potenciál

 

Zjistíme, jakých úspor je možné v našem regionu ušetřit na vytápění, ohřev TÚV, ve spotřebě elektřiny. Můžeme si tak jasně vyčíslit i investice do těchto úspor a případné ekonomické zisky, které nám tyto úspory přinesou.

 

Jaké máme v našem regionu možnosti využití obnovitelných zdrojů energie?

Analýza se zaměří na energii solární, vodní geotermální a z biomasy.

·         Sběr údajů o stavu, rozmístění a využití jednotlivých zdrojů obnovitelné energie.

·         Analýza kvality a možností dalšího využití v regionu.

 

Zjistíme, jaké obnovitelné zdroje jsou v našem regionu využitelné a jakých způsobem. Díky tomu můžeme vytvořit přehled technologií a investic, které budou v našem regionu preferovány a podporovány – např. při povolování staveb nebo vytváření systémů finanční podpory ze strany MAS Moravský kras a programu LEADER.

 

Jaké máme v našem regionu možnosti využití decentralizovaného energetického systému?

·         Analýza energetického systému v regionu

·     Analýza technologických možností a bariér pro vytvoření systému decentralizovaného energetického systému s využitím OZE.

·         Jednotlivá řešení budou hodnocena pomocí ekonomických kritérií a budou provedeny studie proveditelnost.

 

Zjistíme, zda je možné v našem regionu zapojit do energetického systému decentralizované zdroje energie a jaká jsou vhodná technologická řešení. Zjistíme tak, zde je možné, aby byl náš region méně závislý na vzdálených, centrálně řízených zdrojích využívajících zejména neobnovitelné zdroje.

 

Aby se nám podařilo získat co nejpřesnější informace o možnostech regionu a následně vše dobře naplánovat, potřebujeme pomoc místních lidí. Můžete:

  • se stát členem pracovní skupiny.
  • pomáhat sbírat důležité údaje.
  • pomáhat s osvětou veřejnosti.
  • povědět o projektu svým známým.
  • pomoci nám najít někoho, kdo chce pracovat s obnovitelnými zdroji energie

Alois Kunc, předseda pracovní skupiny

starosta@kotvrdovice.cz, tel. 516 442 237

 

16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK