www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

O projektu

 Projekt „ENERGYREGION – efektivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s konvenční energií“ patří do operačního programu Nadnárodní spolupráce Central Europe, účastní se ho 11 partnerů z České republiky, Slovinska, Německa a Polska. Termín realizace projektu je říjen 2011 – září 2014.
Central Europe je program Evropské unie, který podporuje spolupráci mezi státy Střední Evropy pro zlepšení jejich dostupnosti a stavu životního prostředí a pro zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity jejich měst a regionů.

Projekt ENERGYREGION je součástí Priority 3 tohoto programu, která se zabývá tzv. „Odpovědným užíváním životního prostředí“. Program Central Europe zdůrazňuje, že aktivní ochrana životního prostředí a jeho zachování pro budoucí generace jsou jedny z podmínek pro udržitelný růst Střední Evropy. Tato Priorita podporuje projekty zabývajícími se ochranou přírodních zdrojů, podporou využívání šetrných technologií a snižováním rizik a dopadů lidského působení na životní prostředí. Dále také podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a zvyšování energetické účinnosti.

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), celkový rozpočet projektu je 2 617 600 € a podíl pro MAS Moravský kras je až 244 000 €. ERDF patří do skupiny Strukturálních fondů EU určených chudším a jinak znevýhodněným regionům, mimo jiné venkovským regionům.
Vedoucím partnerem projektu je polský institut Poltegor zabývající se výzkumem a technologickým vývojem v oblasti environmentálního inženýrství a managementu přírodního bohatství a také rozšiřováním těchto aktivit do rozličných průmyslových oblastí. Zaměstnanci Poltegorského institutu mají řadu zkušeností s řízením výzkumu v oblastech ochrany životního prostředí, regenerace těžebních oblastí, identifikace OZE, řízení projektů i vývoje prognóz průmyslového odvětví.

Mezi další partnery projektu patří zástupci obcí a regionů v Polsku (region Dolní Slezsko) a Německu (obce Niestetal, Coelbe a Baunatal), Slovinská nezisková organizace E-zavod zaměřená na aktivity podporující udržitelný rozvoj s realizací projektů v oblasti ekologie, energetiky, inovace a rozvoje venkova, Polytechnická univerzita ve Wroclavi, německá společnost KEEA – Agentura pro klima a energetickou účinnost a polský Ústav automatizace systémové energie – výzkumné a vývojové centrum specializující se na automatické řízení a monitorovací systémy pro odvětví elektroenergetiky.

Dalším českým partnerem projektu, kromě MAS Moravský kras, je obecně prospěšná společnost PORSENNA poskytující služby zejména městům a obcím v oblasti hospodaření s energií a stavebnictví. Hlavní aktivity společnosti jsou zaměřeny na zpracování energetických auditů, strategické studie v oblasti energetické účinnosti, OZE a energetického managementu, konzultace v oblasti energeticky účinného hospodaření s energií a studie proveditelnosti v této oblasti.

Obecnými cíli projektu jsou podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v regionech s ohledem na jejich ekonomickou proveditelnost a ochranu životního prostředí a podpora dosahování úspor v oblasti spotřeby energií.

Projekt je rozdělen do dvou organizačních (WP1 a WP2) a čtyř pracovních balíčků. Pracovní balíček WP3 se věnuje zjišťování požadavků spotřebitelů v oblasti spotřeby energií a také možnosti zřízení částečně energeticky soběstačných území v jednotlivých regionech (na území ČR: regiony MAS Moravský kras a MAS Opavsko). Tento pracovní balíček je zaměřen na potřeby a problémy jednotlivých spotřebitelů energie. Náplní WP3 je zmapování znalostí spotřebitelů o trhu s energií, prostudování problematiky spolupráce s velkými dodavateli různých forem energie, povědomí lidí o OZE a možnostech využití potenciálu OZE.

Pracovní balíček WP4 se věnuje identifikaci energetického potenciálu v daných regionech. Cílem tohoto pracovního balíčku je zmapování obnovitelných zdrojů energie na území MAS Moravský kras (konkrétně biomasy, vodní energie, větrné energie, solární energie a geotermální energie). Dojde k vytvoření databáze OZE, zjištěn bude i stav energie z fosilních paliv. Na základě shromážděných informací o OZE budou charakterizována místa jejich možného vývoje. Dílčím cílem WP4 bude zvážit problém připojení energie z obnovitelných zdrojů do regionálních energetických sítí.

Pátý pracovní balíček WP5 je zaměřen na hodnocení energetických úspor. Tato část projektu se věnuje zjišťování možností úspor energie. V rámci WP5 budou zpracovány informace o aktuální situaci v oblasti spotřeby elektrické energie a tepla. Sběr těchto dat odhalí oblasti neefektivní spotřeby energie. Dalším krokem tohoto pracovního balíčku bude sběr osvědčených postupů a nejlepších příkladů z praxe ve zvyšování energetické účinnosti. Navržena budou řešení, která umožní dosahování vyšších úspor energií.

Poslední pracovní balíček WP6 se zaměřuje na přenos informací, know-how a inovací v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. V rámci tohoto pracovního balíčku dojde ke sběru informací o nejlepší dostupné technice a řešeních, stejně jako osvědčených postupech v oblasti rozvoje OZE a úspor energie. Výstupem WP6 bude soubor doporučení a řešení pro vybrané regiony, včetně popisu technologií a zařízení a stanovení očekávaných výsledků.

Do projektu jsou dále zahrnuty tři pilotní projekty probíhající u polských projektových partnerů. Tyto projekty se věnují hodnocení potenciálu větrné energie, hodnocení potenciálu biomasy a výstavbě mini hybridních systémů – hybridní elektrárny na základě fotovoltaického panelu, vertikální větrné turbíny a palivového článku.
Aktuální informace o projektu ENERGYREGION je možné sledovat na české mutaci jeho stránek (http://www.energy-region.eu).

Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
42%


Pět
37%


Šest
21%


Počet hlasujících: 98

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

19.8.2020

5. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

3.8.2020

1. ročník Srazu auto moto veteránů na zahradě muzea Senetářov

9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK