www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

CLLD 2014-2020

Projekt Zajištění provozu MAS Moravský kras z.s. II, realizující strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), slouží k zajištění plynulého chodu kanceláře MAS ve vztahu k realizaci SCLLD na území MAS. SCLLD bude realizovaná prostřednictvím PR IROP, PR OP Zaměstnanost, OP ŽP a PR PRV dle pravidel IROP a OP VVV animace škol - šablony. V rámci projektu plánujeme realizovat novou aktivitu dle revize SP: příprava strategie CLLD pro programové období 2021 - 2027 dle pravidel IROP v platném znění.

Na projekt Zajištění provozu MAS Moravský kras z.s. II je poskytována finanční podpora z rozpočtu Evropské unie.

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS prostřednictvím finanční podpory podpůrných činností MAS, provozních činností MAS a animace MAS, které vedou k budování a rozvoji partnerství a širší spolupráci občanů i subjektů v regionu venkova. Cílem je dále realizovat novou aktivitu dle revize specifických pravidel IROP: příprava strategie CLLD pro programové období 2021 - 2027 dle pravidel IROP v platném znění.

Výsledkem projektu je bezproblémový chod kanceláře MAS MK a jejich orgánů – Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní komise a pořádání Valných hromad – po celé období projektu včetně finančního rozprostření navrhované alokace OP v území MAS. Součástí této práce je komunikace s místními komunitami – samosprávy, podnikatelé, NNO (propagace SCLLD, území, výzev, organizace seminářů apod.)Strategie komunitně vedenémo mítního rozvoje (SCLLD) místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. (MASMK) Moravský kras jinak vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, které vymezuje integrovaný přístup k územnímu rozvoji. Jeho realizace je popsána v Dohodě o partnerství mezi ČR a EU.

SCLLD obsahuje veškeré výstupy a kapitoly v rozsahu požadovaném Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 (MPIN) a člení se do 3 základních částí (analytická část, strategická část, implementační část). Struktura jednotlivých kapitol v SCLLD respektuje požadavky definované v MPIN. Vnitřní členění kapitol je částečně upravené, zpravidla rozšířené nebo podrobněji rozčleněné tak, aby vyhovovalo potřebám dokumentu.

SCLLD má charakter strategického dokumentu, ale s ohledem na její smysl a poslání je především realizačním dokumentem pro aplikaci CLLD jako nástroje regionální politiky EU pro programové období 2014-2020. MASMK působí v území, kde je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě MASMK nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj celého území řešil mezisektorově se snahou o komplexnost a provázanost. Proto byl zvolen i název SLLD Moravský kras jinak.

SCLLD vychází z potřeb území a má ambici integrovanou formou využívat prostředky ESI fondů pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. SCLLD naplňuje cíle a závazné ukazatele programů ESI fondů, z nichž je financována, a vychází ze specifických potřeb a rozvojového potenciálu území.

Při přípravě SCLLD byl využit partnerský přístup. Do přípravy byli zapojeni všichni relevantní partneři v daném území. Budoucí projekty realizované v rámci SCLLD mají z pohledu územního zacílení plánovaných intervencí velký potenciál pro vytváření synergií a komplementarit.
Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 811

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK