www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Změny SCLLD shválené ŘO

Číslo změny Schválená žádost o změnu Popis změny Změněné dokumenty
 1 Změnou SCLLD je úprava čerpání finančního plánu pro PR OP Zaměstnanost. jedná se o přesun čerpání alokace na opatření Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb z roku 2017 do roku 2018. Dále došlo i k úpravě cílových skupin v PR OP Zaměstnanost pro toto opatření a pro opatření Rozvoj rodinného života. Změny v indikátorech nebyly prováděny.
 
 2   V rámci 2. změny SCLLD se jedná o přidání nového programového rámce OP ŽP.  
 3   1. Navýšení rezervované alokace o projekt v zásobníku podle číslované informace č. 18. Jedná se o projekt v opatření Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb. Žadatel Diecézní charita Brno, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009694, název projektu Zkus to jinak, CZV 3 043 610 Kč. Navýšení alokace o 1 651 249 Kč. S uvedenou změnou souvisí změna ve finančním plánu SCLLD a indikátorech.
2. Navýšení alokace MAS podle číslované informace č. 18 na další nové výzvy MAS. V opatření Rozvoj rodinného života navýšení o 2 255 914 Kč. V opatření Zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb navýšení o 2 600 000 Kč. S uvedenou změnou souvisí změna ve finančním plánu SCLLD a indikátorech.
3. Rozšíření okruhu žadatelů v PR OP Zaměstnanost v opatření Rozvoj rodinného života o: Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Školy a školská zařízení.
 
 4   Oproti původnímu plánu snižujeme alokaci v opatření Budování kapacity a kvality zařízení pro celoživotní učení z důvodu změny absorpční kapacity na opatření v území oproti původnímu odhadu, v opatření Cyklistická a pěší doprava z důvodu naplnění hodnot indikátrů a z důvodu nižšího rozpočtu projektů oproti původně odhadovanému. V opatření Rozvoj infrastruktury sociálních podniků snižujeme alokaci z důvodu změny absorpční kapacity na opatření v území oproti původnímu odhadua mírně a dále z důvodu naplnění hodnot indikátorů. V opatření Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb snižujeme alokaci mírně z důvodu naplnění hodnot indikátorů a nižšího rozpočtu u vybraných projektů. Navyšujeme alokaci v opatření Terminály
veřejné dopravy a systémy P+R z důvodu vyššího zájmu žadatelů a rozsahu projektů oproti původnímu odhadu. Dále měníme čerpání v jednotlivých letech podle aktuálního stavu výzev a realizace projektů.
 ---
 5   Doplnění indikátorů 573 01 a 57 310 u opatření PR IROP Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psyychiatrické péče. Doplnění indikátoru 764 01 do opatření PR IROP Terminály veřejné dopravy a systémy P+R. Přesun nedočerpané alokace z opatření PR IROP Rozvoj sociálních podniků do opatření Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení.  ---
 6   Změna č. 6 SCLLD týkající se Programového rámce PRV (na základě středně dobé evaluace SCLLD) spočívá v:
Vypuštění opatření Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích (F6) a přesun alokace do opatření konkurenceschopné zemědělství (F1) a s tím související úprava hodnot indikátorů v rušeném opatření.
Přesun nedočerpané alokace z opatření Ochrana přírodního dědictví (F4) a Konkurenceschopné lesnictví (F5) do opatření Zakládání a rozvoj podniků (F3).
V Evaluační zprávě se tyto změny uvádí na str. 28-30.
Evaluační zprávu schválil Programový výbor MAS dne 10.6.2019. Provedení změn SCLLD vyplývající ze střednědobé evaluace schválil Programový výbor MAS dne 29.6.2019.
Zrušení Fiche 6 se provádí z důvodu, že Fiche byla vyhlášena již ve 2 výzvách a ani v jedné nebyl podán žádný projekt. Zrušení Fiche bylo veřejně projednáno dne 30.4. 2019. Následně zrušení Fiche projednal a schválil Programový výbor MAS dne 13.8.2019.
Dále je předmětem změny č. 6 SCLLD úprava cílových hodnot indikátorů a hodnot tzv. mílníků v návaznosti na výše provedené změny.
 ---
 7   Změna č. 7 spočívá v úpravě finančního plánu PR IROP SCLLD podle aktuálního stavu podaných projektů s právním aktem a aktuálního stavu proplacených projektů. Dále v rámci změny přesouváme celou alokaci opatření Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče do opatření kde je nejvyšší převis projektů, tj. do Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení.
Z opatření Cyklistická a pěší doprava se přesouvá CZV 343 889,81 Kč, příspěvek EU 326 695,33. Jedná se o zbytek alokace z výzvyč. 11 - Bezpečnost dopravy II, která není rezervovaná v projektech.
Z opatření Ochrana kulturního dědictví se přesouvá CZV 27 775,89 Kč, příspěvek EU 26 386,90 Kč. Jedná se o zbytek alokace na výzvu č. 10, který není rezervován v projektech.
Z opatření Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče se přesouvá CZV 3 684 220,00 Kč, příspěvek EU 3 500 000,00 Kč. Jedná se o celou alokaci opatření, protože jediný potencionální žadatel nemůže podat žádost. V návaznosti na tuto změnu, jsme změnili i Programový rámec IROP, kde jsme označili k výmazu toto opatření. Stejné kroky jsme provedli i v tabulce g) u indikátorů vztahující se k tomuto opatření.
Z opatření Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb se přesouvá CZV 145 720,87 Kč, příspěvek EU 138 434,83 Kč. Jedná se o CZV u výzvy č. 5 Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb u projektu komunitní centrum Lipovec a snížení CZV a příspěvku EU během kontroly na CRR.
Z opatření Cyklistická a pěší doprava, Ochrana kulturního dědictví, Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče, Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb se do opatření Do opatření: Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení převádí částka 3 991 517,06 (příspěvek EU), 4 201 606,57 CZV.
 
 8   V rámci změny SCLLD č. 8 žádáme o změnu PR PRV v souvislosti s navýšením alokace na programový rámec o 19 145 640 Kč. Navýšenou alokaci rozdělujeme na Fichi 1 a na Fichi 3, na každou Fichi o 9 572 820. V souvislosti s úpravou finančního plánu na uvedené Fiche upravujeme i hodnotu indikátorů. Dále žádáme o změnu textace zaměření projektů spolupráce ve Fichi 7. Nové znění je:
Společné vzdělávací, informační a osvětové akce tematicky zaměřené na výrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pro subjekty činné v oblasti zemědělství;
Společné propagační, informační, osvětové a volnočasové akce zaměřené na propagaci přírodního a kulturního dědictví, řemesel, tradic a regionální gastronomie.
 
 9   Žádostí o změnu hlásíme aktuální složení orgánů MAS (Valná hromada, Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní komise), dále změny názvů členů MAS .  


Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 811

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK