www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzvy OPŽP

MAS Moravský kras z.s. podpruje v rámci realizace SCLLD následující opatření:

Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2)
• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (100%)
• zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES (80%)

Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.)
o podpora opatření zamezujících vodní erozi (75%)
• opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.)
• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.)
• preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)
o podpora opatření zamezujících větrné erozi (75%)
• obnova či zakládání větrolamů

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1)
o zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch (60%)
• zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
• jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
• součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity


Kolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
41%


Pět
36%


Šest
23%


Počet hlasujících: 102

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

19.8.2020

5. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše

3.8.2020

1. ročník Srazu auto moto veteránů na zahradě muzea Senetářov

9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK