www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Výzvy OPŽP

MAS Moravský kras z.s. podpruje v rámci realizace SCLLD následující opatření:

Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2)
• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (100%)
• zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES (80%)

Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.)
o podpora opatření zamezujících vodní erozi (75%)
• opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.)
• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.)
• preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)
o podpora opatření zamezujících větrné erozi (75%)
• obnova či zakládání větrolamů

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1)
o zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch (60%)
• zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
• jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
• součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity


Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 811

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK