www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Strategická východiska

SCLLD má charakter strategického dokumentu, ale s ohledem na její smysl a poslání je především realizačním dokumentem pro aplikaci CLLD jako nástroje regionální politiky EU pro programové období 2014-2020. MASMK působí v území, kde je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě MASMK nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj celého území řešil mezisektorově se snahou o komplexnost a provázanost. Proto byl zvolen i název SLLD Moravský kras jinak.
SCLLD vychází z potřeb území a má ambici integrovanou formou využívat prostředky ESI fondů pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. SCLLD naplňuje cíle a závazné ukazatele programů ESI fondů, z nichž je financována, a vychází ze specifických potřeb a rozvojového potenciálu území.

Vize: Moravský kras - prosperující, zdravý a dostupný region


Strategie zahrnuje 2 pilíře, které jsou pro budoucí rozvoj MASMK nezbytné:
  • Lidský kapitál provázaný s nezbytnou sociální soudržností a posílením konkurenceschopnosti regionu jako složky sociálně-ekonomického rozvoje MASMK
  • Prostředí zahrnující infrastrukturu, vybavenost regionu, přírodní a kulturní dědictví a životní prostředí jako nezbytné předpoklady pro sociálně-ekonomický rozvoj MASMK
Lidský kapitál
Hospodářství MASMK bude vycházet ze svých tradic a historie, jejíž součástí je i nově dosažený technologický pokrok založený na znalostech a inovacích. V oblasti výroby se MASMK bude i nadále profilovat jako region nabízející kvalifikovanou a stabilní pracovní sílu. V oblasti budou existovat výrobní obory (třeba i velmi úzce profilované), v rámci nichž budou lokalizovány vývojové a výzkumné aktivity, které budou špičkové přinejmenším na republikové úrovni. Místní ekonomika bude postavena na inovativních výrobních i nevýrobních firmách s vyšší přidanou hodnotou. Výzkum a vývoj bude oborově i organizačně navázán na kapacity těchto firem, výzkumných a vysokoškolských pracovišť v Brně. Hospodářství MASMK bude provázané s okolními regiony, zejména brněnskou metropolitní oblastí.
MASMK bude atraktivním územím (z hlediska fyzického i sociálního prostředí) pro život schopných a vzdělaných lidí vč. absolventů vysokých škol, odborníků a manažerů. MASMK bude a její zázemí tvořené brněnskou metropolitní oblastí disponovat systémem specializovaných vzdělávacích institucí zejména v přírodovědných a technických oborech (střední průmyslové školy, učňovské školství, technické a přírodovědné vysoké školy), které bude podporovat síť kvalitních mateřských, základních a středních škol dostupných v celém území MASMK. Činnost středních a vysokých škol budou široce propojená s aplikovanou sférou v území MASMK, zejména s firmami (prostřednictvím odborných praxí a spolupráce firem a škol v oblasti trhu práce, participace firem na výzkumné činnosti vysokých škol atd.).
Sociální problémy v MASMK (vč. problému sociálně vyloučených lokalit) budou řešeny komplexně, tedy za pomoci investičních i neinvestičních aktivit s důrazem na integraci dětí a mládeže, na terénní sociální práci a sociální bydlení. Oblast bude umět prostřednictvím vzdělávacího systému využít potenciálu nadaných dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Turistika bude v ekonomice oblasti doplňkovým odvětvím nabývajícím různých forem (poznávací turistika, pěší a cyklistická turistika, příměstská rekreace atd.). Zemědělství vč. svých mimoprodukčních funkcí bude sice doplňkovým hospodářským odvětvím, ale stane se komplexním nástrojem udržení životaschopnosti obcí a současně nejvyšší možné dosažitelné potravinové soběstačnosti regionu.

Prostředí

Území MASMK bude funkčním regionem se vzájemně provázanými obcemi a provázané i s Brnem, jako hlavním centrem oblasti. MASMK bude celkem, který bude adekvátně napojen na okolní centra (v dopravním smyslu, ale i ve smyslu vazeb mezi podniky a institucemi) a současně bude propojen vnitřními dopravními sítěmi umožňující přenos intenzivních vazeb mezi městskými a venkovskými sídly uvnitř území.
Území MASMK bude kvalitně obslouženo veřejnou dopravou na bázi integrovaného dopravního systému. V městech a obcích se budou nacházet moderní přestupní terminály veřejné dopravy. Ve veřejné dopravě budou zohledněny potřeby lidí se sníženou schopností pohybu a orientace (zejména bezbariérovost dopravních prostředků a nástupišť). Veřejná doprava bude plnohodnotnou alternativou vůči individuální automobilové dopravě, a to i díky její důsledné preferenci na křižovatkách a rozšířenému využití ICT v rámci služeb pro cestující.
Vybavenost území MASMK veřejnými službami (zdravotnická zařízení, školy, sociální služby apod.) se ve vztahu k současné situaci nezhorší stejně jako jejich dostupnost. Kapacita a strukturu sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny se bude průběžně přizpůsobovat měnící se demografické skladbě obyvatel (zejména nárůstu podílu i počtu obyvatel v poproduktivním věku). Zařízení sociálních služeb a zdravotnická zařízení budou postupně modernizována tak, aby jejich služby odpovídaly skutečným potřebám jejich uživatelů a současným standardům kvality. U veřejných budov (školy, kulturní a sportovní zařízení atd.) bude zajištěn bezbariérový přístup. Oblast bude pokryta dostatečnou nabídkou sociálního bydlení.
MASMK si udrží příznivé životní prostředí, a to i díky vyřešení některých dílčích problémů s kvalitou životního prostředí a péče o krajinu. Kvalita ovzduší, vod a půd se mírně zlepší nebo alespoň nezhorší. Budou vyřešeny chybějící infrastrukturní deficity (kanalizace, vodovody atd.). Bude prohloubena integrace systému odpadového hospodářství a posílena jeho technologická modernizace. Klíčoví aktéři se budou zabývat koncepčním řešením nejvýznamnějších environmentálních rizik a ohrožení, zejména pak povodní a sucha. Důležitou hospodářskou aktivitou v oblasti bude i nadále zemědělství a lesnictví vč. svých mimoprodukčních složek, které bude přispívat k udržitelnému rozvoji území a k péči o krajinu.

Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost a zlepšit kvalitu života obyvatel

Globální cíl obsahuje 6 prioritních oblastí:
1. Životní prostředí
2. Přírodní a kulturní dědictví
3. Doprava a mobilita
4. Konkurenceschopnost a vzdělávání
5. Sociální soudržnost
6. Spolupráce

Životní prostředí: MASMK si uchová své kvalitní přírodní zázemí. Dojde ke snížení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, a to i rozvojem potřebné infrastruktury. Oblast jako celek bude připravena čelit environmentálním rizikům, především pak hrozbě sucha, povodní a snižování kvality vody a půdy.
Přírodní a kulturní dědictví: MASMK si uchová své unikátní přírodní a kulturní dědictví a bude jej kreativně využívat v ekonomice.
Doprava a mobilita: MASMK bude vybavena dostatečně kapacitní a kvalitní infrastrukturou zajišťující mobilitu obyvatel a hospodářských subjektů. Rozhodující změnou je rozvoj a prohloubení integrace veřejné dopravy v MASMK a zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy.
Konkurenceschopnost a vzdělávání: MASMK postaví svou konkurenceschopnost na dlouhodobém zvyšování kvality lidských zdrojů jako kritického faktoru konkurenceschopnosti, funkčním trhu práce a na plném využití inovačních kapacit Brna s aplikačním napojením na podnikatelský sektor a hospodářské aktivity v území MASMK, s podporou soustředěnou do prioritních odvětví definovaných strategií inteligentní specializace (RIS 3 JMK).
Sociální soudržnost: Sociální soudržnost bude i nadále vycházet z autentického, dlouhodobě stabilizovaného populačního, kulturního a sociálního prostředí MASMK. Předpokladem udržení takového prostředí je dostatečná kapacita a kvalita veřejných služeb a ochrana před sociálním vyloučením minoritních a hendikepovaných skupin populace v území MASMK.
Spolupráce: V území MASMK bude fungovat mezisektorová spolupráce při přípravě a realizaci projektů a plánování rozvoje regionu, bude se rozvíjet i meziregionální spolupráce.

Strategické cíle:
  • Zvýšit kvalitu životního prostředí, snížit environmentální zátěž a eliminovat environmentální rizika v MASMK
  • Zlepšit stav a využití přírodního a kulturního dědictví
  • Zvýšit mobilitu obyvatel, podniků a dalších subjektů v MASMK a zvýšit plynulost a bezpečnost v dopravě
  • Podpořit dostupnost a kvalitu infrastruktury a služeb pro rozvoj konkurenceschopných odvětví v MASMK, zvýšit vybavenost, kvalitu a relevanci systému přípravy lidských zdrojů
  • Posílit sociální soudržnost území MASMK a zvýšit dostupnost kvalitních sociálních a návazných služeb, které budou odpovídat potřebám obyvatel
  • Zlepšit úroveň regionální a meziregionální spolupráce ve všech sektorech a posílit konkurenceschopnost a sociální kapitál MASMK

Kolik obcí a měst má území MAS?

30
36%


59
33%


103
31%


Počet hlasujících: 811

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
16.3.2023

Na Květném pátku 31.3.2023 ve Sloupě se představí i naši producenti, přijďte je podpořit!

7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK