www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Návrh strategie 2020 připraven k připomínkování

Pracovní návrh strategie k připomínkování je ke stažení zde.

Připomínkový list je ke stažení zde.


Přílohy
1 Databáze podnikatelů v cestovním ruchu na území MASMK
2 Archeologické lokality na území MASMK
3 Geologické exkurzní lokality na území MASMK
4 Lesnický Slavín
5 Památníky, studánky, pěšinky a palouky mimo území lesnického Slavína
6 Členové a orgány MAS
7 Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích
8 Věkové charakteristiky obyvatelstva na území MAS MK (dle SLDB 2011)
9 Obyvatelstvo dle rodinného stavu (dle SLDB 2011)
10 Vzdělanostní struktura obyvatelstva území MASMK
11 Vybavenost obcí technickou infrastrukturou
12 Skládky na území MASMK
13 Stav plynofikace a úroveň vytápění na území MASMK
14 Přehled počtu a velikosti FV instalací dle jednotlivých obcí MASMK
15 Seznam zemědělců podnikajících na území MAS
16 Přehled podnikatelských subjektů nad 50 zaměstnanců na území MASMK
17 Počty ekonomických subjektů na území jednotlivých obcí MASMK
18 Příslušnost k ORP, stavebním úřadům a matrikám  
19 Přehled horolezeckých terénů na území MASMK
20 Seznam památných stromů na území MASMK
21 Seznam kulturních památek na území MASMK
22 Seznam územně plánovací dokumentace v jednotlivých obcích MASMK
23 Problémy identifikované v územně- analytických podkladech ORP
24 Stav komplexních pozemkových úprav v jednotlivých obcích MASMK
25 Přehled rozvojových dokumentů obcí na území MASMK
26 Charakteristika CHKO Moravský kras
27 Charakteristika evropsky významných lokalit na území MASMK  
28 SWOT analýzy podle jednotlivých oblastí
29 Použité zdroje

Mapové přílohy I

1 Doprava
2 Geologie
3 Geomorfologie
4 Kras a pseudokras - jeskyně                                                              
5 Krasové jevy
6 Kulturní památky
7 Lesnický Slavín
8 Topografie
9 Dobrovolné svazky obcí
10 Ochrana přírody
11 Regionální produkty
12 Reliéf - expozice reliéfu
13 Reliéf - výškové členění
14 Správní členění
15 Turistické cíle

Mapové přílohy II
 1 Podrobná mapa kulturních památek a turistických cílůl   

Mapové přílohy III
1 Celkový potenciál cestovního ruchu
2 Dopravní infrastruktura
3 Dynamika rozvoje obcí
4 Evropská ekologická síť
5 Fytogeografické členění
6 Funkční typologie středisek cestovního ruchu
7 Funkční typy obcí
8 Karsologické jednotky
9 Kvalita životního prostředí
10 Legislativní ekologické limity
11 Lesní vegetační stupně
12 NATURA 2000 – evropsky významné lokality
13 Ochrana vod
14 Památky pravěku až raného středověku
15 Počet rekreačních a turistických lůžek
16 Potenciální přirozená vegetace
17 Přírodní parky – územní ochrana krajinného rázu
18 Půdorysné typy sídel
19 Typy celkového potenciálu cestovního ruchu
20 Typy přírodní krajiny
21 Územní stabilita obyvatelstva
22 Vývoj počtu obyvatel (1991 – 2001)
23 Vývoj počtu obyvatel podle obcí (1961– 2001)
24 Významné lokality přirozených lesů
25 Významnost krajiny podle přírodního a kulturního dědictví
26 Významnost území podle kulturního dědictví
27 Zvláště chráněná území přírody a krajiny
Vyhodnocení statistických dat průzkumů, výzkumů, kulatých stolů a rozhovorů
 1  Dotazníkové šetření Jihomoravského kraje v obcích
 2  Názory významných aktérů v území MASMK
 3  Vyhodnocení kulatých stolů
4 Vyhodnocení dotazníkového šetření MASMK
5 Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchu
6 Vyhodnocení statistických ukazatelů MASMK
7 Kartogramy statistických dat


Kolik obcí a měst má území MAS?

30
37%


59
32%


103
31%


Počet hlasujících: 398

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
7.9.2021

Přijďte 11.9.2021 na akci Otevřeno ve stájích dětské jezdecké školy Řícmanice.

22.6.2021

Mydlidědek - zahájení prázdnin 1.7.2021, dílničky a řemesla na dvoře

5.5.2021

Výstava Buď připraven! Stoletý příběh blanenského skautingu

7.9.2020

Přijměte pozvání na každoroční akci Otevřeno - tentokrát s názvem "Z pohádky do pohádky".

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK