www.mas-moravsky-kras.cz
Čarokrásné krasové scenérie, pradávno obývané jeskyně a historie „železné huti českých i moravských zemí”. To vše se odráží v práci zdejších obyvatel a výrobcích, které zasluhují Vaši pozornost.

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci
při tvorbě a zajištění činnosti
Destinačního managementu Moravského krasu a okolí


I. Preambule
Moravský kras je územím s výjimečným přírodním a kulturním dědictvím i turistickými atraktivitami. Jsme odhodláni toto území, ve kterém žijeme, působíme a podnikáme, chránit a nadále rozvíjet ku prospěchu jeho obyvatel i návštěvníků. Chceme zde proto podporovat takový turistický ruch, který povede ke vzájemné spolupráci podnikatelů, obcí, měst a jejich obyvatel.

II. Úvodní prohlášení
1. Účastníci memoranda považují cestovní ruch za odvětví, které významnou měrou přispívá k rozvoji hospodářské a sociální prosperity obyvatel a je důležitým prostředkem k vytváření nových pracovních příležitostí. Účastníci se shodují na tom, že dosažení pozitivních výsledků v oblasti rozvoje cestovního ruchu je podmíněno dlouhodobým cílevědomým úsilím a společným, koordinovaným postupem.
2. Účastníci memoranda chtějí navázat na úspěšnou dosavadní spolupráci a dle potřeby a svých možností projevují zájem koordinovat svoji činnost v oblasti cestovního ruchu, konzultovat přípravu a realizaci rozvojových aktivit. Budou se vzájemně informovat o významných vlivech svých strategických záměrů v oblasti cestovního ruchu a v případě zájmu se budou společně podílet na jejich realizaci.
3. Účastníci memoranda potvrzují tímto zájem úzce spolupracovat mezi sebou navzájem i s dalšími subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu. Vzájemné vztahy v oblasti cestovního ruchu a v oblastech souvisejících hodlají rozvíjet především prostřednictvím Destinačního managementu Moravského krasu (dále DM MK).


III. Území působnosti DM MK
DM MK bude působit na území dobrovolných svazků obcí: Boskovicko, Časnýř, Černohorsko, Drahanská vrchovina, Kunštátsko-Lysicko, Letovicko, Malá Haná, Olešnicko, Protivanovsko, Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, Svitava, dále na území měst Adamov, Blansko a Boskovice.


IV. Hlavní činnosti
Mezi hlavní činnosti DM MK bude patřit zejména:
a) Zajišťování všestranné propagace turistických aktivit a vytváření image regionu jako destinace cestovního ruchu pro návštěvníky s různými zájmy na základě společně vytvořené marketingové strategie v dlouhodobém horizontu, především s využitím elektronických prostředků a komunikace s médii.
b) Spoluvytváření a poskytování turistických produktů a tematických nabídek.
c) Koordinace rozvoje informačně-navigačních systémů (značení pěších tras, cyklotras, jezdeckých stezek, lyžařských tras)
d) Příprava a realizace projektů podporujících činnost DM MK včetně spolupráce se zahraničními partnery.
e) Publikační činnost tištěných i elektronických médií.


V. Orgány DM MK
1. Orgány DM MK budou tvořit:
a) Nositel DM MK
b) Destinační kolegium
c) Shromáždění účastníků memoranda2. Nositel DM MK
Nositel DM MK nemá právní subjektivitu. Nositel DM MK, kterým je místní akční skupina MAS Moravský kras z.s. se sídlem Sloup 221, 679 13 Sloup, má ve spolupráci s destinačním kolegiem za úkol především:
a) Realizovat aktivity uvedené v čl. IV.
b) Vyhledávat a získávat dotační či jiné zdroje financování.

3. Destinační kolegium
Destinační kolegium má zpravidla 12 členů. Destinační kolegium se schází dle potřeby. Jednání je usnášeníschopné, pokud se sejde nadpoloviční většina jeho členů. Stálé zastoupení v Destinačním kolegiu budou mít města Blansko a Boskovice, DSO Spolek pro obnovu venkova Moravský kras a Správa jeskyní Moravského krasu. V Destinačním kolegiu budou dále působit podnikatelé, neziskový sektor a další organizace tak, aby jeho složení bylo teritoriálně a zájmově vyváženo.
Destinační kolegium především:
a) Projednává a schvaluje strategické dokumenty DM MK a podílí se na rozhodování o
strategických otázkách v oblasti rozvoje cestovního ruchu na území působnosti DM MK.
b) Stanovuje vizi turistického regionu v návaznosti na společný marketing destinace.
c) Koordinuje a napomáhá naplnění této vize dle přijatých dokumentů.
d) Spolu s Nositelem DM MK vypracovává zprávy pro Shromáždění účastníků memoranda.
e) Doporučuje účastníkům memoranda a Nositeli DM MK realizaci strategických či konkrétních
úkolů.

4. Shromáždění účastníků memoranda
Shromáždění tvoří statutární zástupci účastníků memoranda nebo jimi pověřené osoby. Shromáždění účastníků memoranda se koná minimálně jednou ročně. Shromáždění účastníků memoranda zejména:
a) Projednává a schvaluje zprávy Destinačního kolegia a Nositele DM MK.
b) Schvaluje na návrh Nositele DM MK složení Destinačního kolegia.
c) Projednává a schvaluje plány činnosti DM MK.
d) Dává podněty k činnosti a aktivitám pro Destinační kolegium a Nositele DM MK.
e) Může zřídit destinační fond pro potřeby rozvoje cestovního ruchu v Moravském krasu, jehož
přispěvatelé získají za svůj příspěvek konkrétní protihodnotu.


VI. Závěrečná ustanovení
1. Toto memorandum je otevřeným dokumentem, ke kterému mohou kdykoliv přistoupit další účastníci působící v oblasti cestovního ruchu na území uvedeném v čl. III.
2. Každý účastník memoranda podepisuje jeho text jako samostatný dokument ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení následně obdrží a druhé bude uloženo u Nositele DM MK.
3. Účastník memoranda prohlašuje, že se s jeho obsahem seznámil, souhlasí s ním a na důkaz připojuje svůj podpis.


Dokument ke staženíKolik zpřístupněných jeskyní je na území turistické destinace Moravský kras?

Čtyři
38%


Pět
38%


Šest
24%


Počet hlasujících: 84

Via Bohemica

Kras - naše společné dědictví

Ztracený svět

Rezervace stanů
POUZE
na e-mailu: masmk@seznam.cz

Sociální sítě

 
YouTube                 Facebook

moravskykras.eu
Verze s větším písmem pro slabozraké
9.9.2019

Dětská jezdecká škola Řícmanice zve v sobotu 14. 9. 2019 ve 14.30 na akci Otevřeno 2019.

5.9.2019

Kulturní odpoledne v muzeu v Senetářově dne 14.9.2019.

2.5.2019

V sobotu 11.5.2019 ve 13 hodin se koná akce Senetářovské gulášové slavnosti.

25.1.2019

V sobotu 2. února 2019 ve 14:00 hod v Chrudichromech se bude konat výstava maškarních průvodů 

Mapa stránek / Prohlášení o přístupnosti / Webdesign / Webmaster / Copyright 2008 MAS MK